Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban ÁSZF)

Szolgáltató

Pandai Tech Ltd., cégazonosító szám: 14430212, székhelye: Hova House 1 Hova Villas Brighton & Hove BN3 3DH Egyesült Királyság, bejegyezve a helyi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, (a továbbiakban: a „szolgáltató” vagy „Anonimer”).

Felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval: a. postai úton a következő címre: Pandai Tech Ltd., Hova House 1 Hova Villas Brighton & Hove BN3 3DH, Egyesült Királyság, b. e-mailben a panaszbejelento@anonimer.com címre, vagy c. egyébként a Szolgáltató weboldalán foglaltak szerint.

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen ÁSZF irányadó azokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek a Szolgáltató termékének az anonimer.com weboldalon elérhető felhasználói felületeken keresztül történő használatával kapcsolatban keletkeznek annak a személynek, aki a Szolgáltatóval termékszolgáltatási szerződést köt (a továbbiakban: „ Szerződés” és „Ügyfél”). 1.2 Különösen a harmadik felektől származó üzenetek (jelentések) megérkeznek, és a terméken keresztül az Anonimer mobilalkalmazáson és/vagy az www.anonimer.com webhelyen keresztül tárolva. Ezeket az üzeneteket utólag egy profilon keresztül, vagy titkosított dokumentum formájában elküldve az Ügyfél rendelkezésére bocsátják. Az Ügyfél ezennel a Szolgáltató termékét különösen az üzenetek kezelésére és adminisztrációjára, a bejelentővel való kommunikációra és archiválásra, valamint a bejelentők védelmére vonatkozó nemzeti és európai jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítésére használja (a továbbiakban: Termék). 1.3 Az anonimer.com weboldal böngészésére felmerülő jogokra és kötelezettségekre a webhely feltételei és használati szabályzata az irányadó. 1.4 Az Ügyfél köteles a jelen ÁSZF-et megismerni, és a Szolgáltató honlapján és/vagy az alkalmazásban történő regisztrációval vagy a jelen Szolgáltató weboldalának és/vagy alkalmazásának egyéb módon történő használatával (pl. böngészéssel) tudomásul veszi a jelen ÁSZF aktuális verzióját, az ÁSZF-et, és köteles azokat betartani. 1.5 Az Ügyfél köteles a jelen ÁSZF tartalmát a Szolgáltató honlapján és/vagy az alkalmazáson keresztül az Ügyfél megbízásából megismertetni minden olyan személlyel, aki a felhasználói fiókkal dolgozik és/vagy azt üzemelteti. 1.6 Jelen ÁSZF a közzétételükkor lép hatályba, és egyben szerves részét képezi a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött Szerződésnek (akár megrendelés útján és/vagy a megfelelő elektronikus űrlap benyújtásával a Szolgáltató honlapján).

2. A szerződéses jogviszony tárgya

2.1 A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses jogviszony tárgya különösen a Szolgáltató azon kötelezettsége, hogy a Szolgáltató honlapján található űrlapon és/vagy az alkalmazáson (a továbbiakban: Bejelentő) lehetővé tegye a cselekmény végrehajtását (a továbbiakban: Bejelentő) bizonyos – általában nemkívánatos természetű – tények (a továbbiakban: „Jelentés”), a Szolgáltató weboldalán és/vagy az alkalmazáson keresztül ilyen Bejelentést tehettek, és az Ügyfél köteles a Díj vagy egyéb díjazást a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF szerint megfizetni. , valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb kapcsolódó kötelezettségek. 2.2 A Szerződés tárgya a Hitelesítés-szolgáltató kötelezettsége, hogy lehetővé tegye a Bejelentő számára, hogy a Szolgáltató weboldalát és/vagy az alkalmazást jelentések benyújtása, majd az Ügyfél rendelkezésére bocsátása céljából használja. A Termék e célokra történő rendelkezésre bocsátásáért a Szolgáltató semmilyen módon nem számít fel díjat a Bejelentővel kapcsolatban. 2.3 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF 2.1. és 2.2. pontja szerinti tevékenységében, valamint a Termék biztosításával kapcsolatban mind az Ügyfél, mind a Bejelentő nevében eljár. 2.4 A Szolgáltató semmilyen módon nem avatkozik be a felhasználók, így különösen az Ügyfél és a Bejelentő közötti jogviszonyokba. A felhasználók közötti jogok és kötelezettségek a felhasználók közötti megállapodás tárgyát képezik, és a hatályos jogszabályok szabályozzák, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók kötelezettségeivel vagy azok megszegésével kapcsolatos felelősségért.

3. Engedélyezési megállapodás

3.1 A szerződéskötéssel összefüggésben a Szolgáltató a Megrendelőt a Szolgáltató Termékének használati jogának gyakorlására is biztosítja a 2358. és azt követő szakaszok rendelkezései szerint. és 2371 és azt követő törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: „Engedély”) hatálya alá, az alábbiakban meghatározott mértékben és módon. 3.2 A Licenc tárgyalása nem kizárólagos alapon és hatályát tekintve területileg korlátlan, a Szerződés időtartamára korlátozott, és az adminisztrációhoz való hozzáférések számával a Termék kiválasztott verziója szerint. A Licenc megadásának díja a jelen ÁSZF 11.1. pontja szerinti Díj részét képezi. 3.3 Az Ügyfél jogosult a Terméket a Szerződés és a jelen ÁSZF szerinti összes funkciójának igénybevétele érdekében használni. Az Ügyfél nem jogosult a Termék reprodukálására, terjesztésére, bérbeadására vagy kölcsönadására. Az Ügyfél nem jogosult (részben vagy egészben) továbbo engedélyt adni harmadik félnek. Az Ügyfél kizárólag és kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Licenc átruházása harmadik személyre. Jelen korlátozások nem vonatkoznak a jelen ÁSZF 3.4 pontjában felsorolt esetekre. 3.4 A Megrendelő jogosult a Terméket az Ügyfél üzletágán belül más, az Ügyfél irányítása alá tartozó személyekkel – például az Ügyfél leányvállalatával vagy szervezeti egységével (a továbbiakban: Kapcsolódó személyek) együtt – a Szolgáltató előzetes írásbeli pályáztatása nélkül használni. Az ellenőrzés azt a képességet jelenti, hogy a befolyást egy személy, üzleti társaság vagy más entitás viselkedésének jelentős befolyásolására lehet használni. A befolyás különösen azt a közvetlen és/vagy közvetett felhatalmazást jelenti, hogy olyan gazdasági társaságban és/vagy egyéb jogalanyban érdekeltséggel rendelkezzen, amelyhez az ilyen gazdasági társaságban és/vagy jogalanyban az összes szavazat legalább 50 %-a kapcsolódik. 3.5 Amennyiben az Ügyfél a Terméket Kapcsolódó Személyekkel együtt már használja és/vagy használni fogja, az Ügyfél köteles erről a tényről a Szolgáltatót haladéktalanul e-mailben tájékoztatni, és ezzel egyidejűleg ezen Kapcsolódó személyeket a Szolgáltató felé azonosítani. Az Ügyfél felelős azért, hogy a Kapcsolt személyek a Szolgáltató valamennyi vonatkozó szerződéses dokumentációját, ideértve a jelen ÁSZF-et, valamint a Termék használatával kapcsolatos minden jogszabályt betartsák, és közvetlenül felelős azért, hogy a Kapcsolódó személyek megfeleljenek az ilyen előírásokat és/vagy a Termék használata során a Kapcsolt személyek által okozott károkért. 3.6 Az Ügyfél jogosult a Terméket eredeti formájában használni. Az Ügyfél nem nevezheti át, módosíthatja, módosíthatja, feldolgozhatja, megkerülheti a Licenc funkcionalitását vagy felhasználói korlátozását vagy egyéb korlátozását, vagy más módon nem változtathatja meg a Terméket, illetve nem kombinálhatja azt más munkával, illetve nem építheti be egy közös műbe. 3.7 A Szerződés megkötésével az Ügyfél hozzájárul a Szolgáltatónak ahhoz, hogy az Ügyfél és más olyan személyek kereskedelmi nevét, cégnevét vagy nevét, akiknek alkalmazottai a Terméket az Ügyfél felhasználói fiókján keresztül bármilyen formában marketing célból referenciaként, ill. formában, kivéve, ha az Ügyfél és a Szolgáltató másként állapodnak meg.

4. Általános termékfeltételek

4.1 A Szolgáltató a Terméket az alábbi feltételekkel biztosítja az Ügyfél részére: a. a Termék teljes biztonságban van a jelentések küldésekor és a nyomozóval való későbbi kommunikáció során, a Termék nem tárolja a visszaélést bejelentő személyek IP-címét, ugyanakkor a Terméken belüli minden kommunikáció és maguk a jelentések titkosítva vannak; azonban a Szolgáltató nem garantálja a teljes anonimitást, mert nem függ teljes mértékben a Szolgáltatótól, hanem a Terméket használó összes jogalanytól, valamint a Bejelentőktől, b. az Ügyfél hozzáférését a Termékhez legalább e-mail (e-mail cím) és jelszó biztosítja, c. a Szolgáltató mobilalkalmazásának bejelentési célú használatához azt az App Store vagy a Google Play áruházból letölteni és a mobileszközre telepíteni kell, d. Az internet hozzáférés előfeltétele a Termék használatának. Az Internet szolgáltató megválasztásáért és a kapcsolódó költségek megtérítéséért az Ügyfél felel; nem megfelelő csatlakozás esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Termék használatának akadályaiért. 4.2 Az Ügyfél köteles a felhasználói fiókjához való hozzáférési adatait bizalmasan kezelni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget e kötelezettség Ügyfél általi megszegéséért, így különösen azért, ha az Ügyfél felhasználói fiókjával harmadik fél visszaél. 4.3 A Szolgáltató folyamatosan intézkedéseket tesz a kimaradások, korlátozások, fennakadások, illetve a Termék elérhetősége minőségi csökkenésének elkerülése érdekében, melynek keretében ellenőrzés céljából tervezett és nem tervezett leállást végezhet a Szerződésben foglaltak között, hardver karbantartása vagy cseréje, vagy webhelyek, szoftverek vagy egyéb számítógépes programok beállítása vagy módosítása.

5. A Termék általános felhasználási feltételei

5.1 A Termék használata során a Megrendelő és az Ügyfél által meghatalmazott személyek, Kapcsolódó személyek vagy az Ügyfelet képviselő személyek, illetve alkalmazottaik vagy hasonló minőségben más személyek kötelesek a jelen ÁSZF-et betartani, betartani a hatályos jogszabályokat, becsületesen eljárni. és a jó erkölcsnek megfelelően. Az Ügyfél köteles mindenkor úgy viselkedni, hogy ne sértse a Szolgáltató jó hírnevét, ne okozzon kárt a Szolgáltatónak vagy a Termék más felhasználóinak vagy más személyeknek. 5.2 Az Ügyfél különösen nem jogosult a Termék tartalmába vagy műszaki paramétereibe bármilyen módon beavatkozni, biztonságát megzavarni, más felhasználókat megakadályozni abban, hogy azt teljes mértékben kihasználják, hamis, félrevezető vagy szándékosan torzító vagy más módon nem hozzon létre tisztességtelen tartalom és/vagy súlyosan illetlen tartalom (vulgarizmusok, rágalmazó megjegyzések stb.). 5.3 Az Ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan kárért vagy sérülésért, amelyet a Termék jogosulatlan használata és/vagy a Termékkel és annak összetevőivel (beleértve a forráskóddal) való beavatkozás okoz.

6. Felelősség a termék elérhetőségéért és hibáiért

6.1 A Szolgáltató felelős azért, hogy a Termék rendelkezésre állása a naptári hónap minden munkanapján 8:00 órától 20:00 óráig mérve legalább 90 % legyen. azon a helyen, ahol a Szolgáltató szervere csatlakozik a hálózathoz. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a harmadik fél által biztosított internetkapcsolat megszakadásáért vagy kimaradásáért. 6.2 Az Ügyfél nem jogosult kártérítésre a Termék karbantartásból eredő megszakadásai, kimaradásai vagy egyéb hibái miatt. A Szolgáltató ezúton értesíti az Ügyfelet, hogy a karbantartásnak három fajtája van, nevezetesen (i) havi ütemezett karbantartás: a naptári hónap egy napján, közép-európai idő szerint délelőtt 1:00 és 5:00 óra között történik (a továbbiakban: CEST). ”), (ii) nem tervezett karbantartás: 01:00 és 5:00 CEST között történhet, ha az üzemeltetési okokból szükséges; és (iii) sürgősségi karbantartás: bármikor előfordulhat, ha előre nem látható műszaki probléma merül fel, amely lényegesen befolyásolja a Termék biztosítását. 6.3 A Megrendelő köteles a Termék esetleges meghibásodását, kimaradását, egyéb hiányosságait azok bekövetkezését követően haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak, és azt a jelentésében részletesen ismertetni, valamint jelezni, hogy a Szolgáltató weboldalának használata során és/vagy a kérelmet, valamint minden egyéb vonatkozó információt (a továbbiakban: „Hibajelentés”). 6.4 Az Ügyfélnek haladéktalanul be kell nyújtania a hibajelentést a panaszbejelento@anonimer.com e-mail címen. A Szolgáltató minden Hibabejelentést nyilvántartásba vesz, beleértve a bejelentés belső azonosító számát, a hiba leírását és adott esetben a bejelentésben szereplő egyéb tényeket, beleértve a bejelentés dátumát és időpontját. A Hibabejelentést a Szolgáltató legfeljebb 48 órás válaszadási határidőn belül (a továbbiakban: „Reagálási Időszak”) köteles kezelni. A Szolgáltató munkaszüneti napján tett Hibabejelentés esetén a válaszadási határidő a Szolgáltató munkaszüneti napját közvetlenül követő naptól kezdődik. 6.5 A Hibabejelentés Megrendelő általi kézhezvételét követően a Szolgáltató elemzi a Hibabejelentést és érvényesíti a bejelentett hibát, és a Reagálási Időszakon belül tájékoztatja az Ügyfelet a bejelentett hiba elhárításának várható időpontjáról és módjáról. Megrendelő köteles a bejelentett hiba elhárítása során hatékonyan együttműködni a Szolgáltatóval és/vagy meghatalmazottjával, így különösen a hiba és annak okának feltárásában, a hibaállapot újra szimulációjának szükségessége esetén a aktuális adatok biztonsági mentése, szimulációs adatok létrehozása stb., az elvégzett módosítások tesztelésében, valamint a hibák következményeinek elhárításában, adatok visszaállításában stb.

6.6 A hiba elhárításának idejét a Reagálási Időszak lejártától számítják, és közvetlenül összefügg a hiba természetével. Az Üzemeltető azonban vállalja, hogy a hibát minden esetben a Válaszadási Időszak (a továbbiakban: Kijavítási Időszak) végétől számított 5 munkanapon belül kijavítja. 6.7 Ha a Szolgáltató a hibát a Kijavítási Időn belül nem szünteti meg és/vagy a Termék rendelkezésre állása a jelen ÁSZF 6.1. pontja szerint 90 %-nál kevesebb, és az Ügyfél a jelen ÁSZF 6.2. pontja szerint hibabejelentést tett. ÁSZF alapján az Ügyfelet kártérítés illeti meg. Az Ügyfél esetleges igényét a jelen ÁSZF 6. pontjában meghatározott módon, erre jogosult személynek kell előterjesztenie.

7. A Szolgáltató alapvető jogai és kötelezettségei

7.1 A Szolgáltató a Bejelentők által beírt Jelentéseket az Ügyfél számára elérhetővé teszi a Szolgáltató honlapján található űrlapon és/vagy a mobilalkalmazásban, általában a profilon keresztül, vagy titkosított dokumentum elküldésével, ha az Ügyfél nem regisztrált oktatási intézmény. 7.2 A Szolgáltató természeténél fogva nem vállal felelősséget a Bejelentő által a Szolgáltató weboldalára és/vagy az alkalmazásba feltöltött Jelentés tartalmáért.

8. Az Ügyfél alapvető jogai és kötelezettségei

8.1 A Megrendelő a Termék használata előtt köteles a jelen ÁSZF-et, a Termék adatkezelési tájékoztatót és a Weboldal Felhasználási Feltételeit megismerni, és a Terméket kizárólag jelen dokumentumoknak megfelelően használni. 8.2 A Bejelentő a Bejelentés megtételekor köteles minden, az űrlapon kötelezően megjelölt adatot kitölteni. Amennyiben a Bejelentő valamelyik kötelező adatot nem tölti ki, ezek az adatok automatikusan kiemelésre kerülnek, és kitöltése nélkül a Bejelentés benyújtása nem lehetséges.

9. Regisztrációs feltételek

9.1 Regisztrált felhasználó a Szolgáltató weboldalának azon felhasználója, aki érdeklődik a Termék használata iránt, és kitölti és elküldi a megfelelő regisztrációs űrlapot. A regisztráció során minden felhasználó köteles megadni az alábbi adatokat: (i) vezeték- és vezetéknév, vagy jogi személy esetén cégnév és azonosító szám, (ii) telefonos elérhetőség területi hívószámmal, (iii) email cím, (iv) a jogi személy állandó lakóhelye vagy székhelye, (v) hozzáférési adatok (jelszó és felhasználónév); és (vi) a szerver lokalizálása adattárolással a jelen ÁSZF 9.2. pontja szerint. Ha a felhasználó nem tölti ki valamelyik kötelező adatot, akkor ezek az adatok automatikusan kiemelésre kerülnek, és a regisztrációt kitöltése nélkül nem lehet folytatni. 9.2 A Felhasználó a jelen ÁSZF 9.1. pontja szerinti regisztráció során megválasztja annak az adattárolóval rendelkező szervernek a lokalizációját, amelyen a Termék használatával kapcsolatban gyűjtött adatait tárolják. A már regisztrált felhasználók alapértelmezett adattároló szervere az Európai Unióban található szerver. Az adattároló szerver lokalizációjának megváltoztatása csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehetséges. Felhasználói adatok tárolása az adattároló szerveren a regisztrációs űrlapon megadott opciókon kívül csak a Szolgáltató technikai lehetőségei szerint és előzetes hozzájárulásával lehetséges. Jelen pont hasonlóan vonatkozik a jelen ÁSZF 10.4. pontja szerinti megrendeléssel történő szerződéskötés esetére is. 9.3 A Felhasználó a megfelelő regisztrációs űrlapon a „Regisztráció” gombra (vagy egyéb szövegekre, ikonokra) kattintva elküldi a vonatkozó űrlapot, és egyben elfogadja jelen ÁSZF-et és a felhasználási feltételeket. Nem lehetséges a regisztrációs adatlap benyújtása, ha a jelen űrlapon kötelezően megjelölt mezők nincsenek kitöltve, és egyúttal a felhasználó nem jelzi, hogy egyetért a jelen ÁSZF szövegével, és adott esetben nem. teljesíti a Szolgáltató által meghatározott egyéb regisztrációs feltételeket. 9.4 A regisztráció során aktiválódik a felhasználó megfelelő felhasználói fiókja, és létrejön egy felhasználói profil, amely a Szolgáltató weboldaláról érhető el – a felhasználó így a Szolgáltató Ügyfelévé válik. 9.5 A regisztrált felhasználónév és a regisztrált jelszó megadásával a regisztrált felhasználó – Ügyfél – bejelentkezhet a Szolgáltató weboldalán és/vagy alkalmazásán keresztül. 9.6 A regisztrációs űrlap elküldésével, majd a regisztráció megerősítésével az Ügyfél kifejezetten megerősíti és tudomásul veszi, hogy: a. ő lesz az ügyfél, b. a felhasználói fiókhoz tartozó jelszót nem adja ki harmadik félnek, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy ehhez a jelszóhoz harmadik fél hozzáférjen, különösen a felhasználói fiókhoz és az adatokhoz az ő hozzájárulása nélkül hozzáférjen, c. olyan személyes adatot köteles megadni, amely a Szolgáltató vonatkozó követelményei szerint naprakész, valós és teljes körű tájékoztatást nyújt a személyéről, és nem követi el a védelemhez való jog megsértését. személyes adat más személy adatainak vagy nevének megadásával, ideértve egy másik személy felhasználónevének, jelszavának vagy egyéb információjának használatát, d. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a termék felhasználóit ért olyan károkért, amelyek tárgyilagos ellenőrzési körén kívül eső események – ideértve harmadik személyek cselekményét is – következtében keletkeztek. 9.7 Az Ügyfél bármikor kérheti felhasználói fiókja törlését, vagy bármely személyes adatának módosítását vagy törlését a panaszbejelento@anonimer.com e-mail címre küldött kéréssel. A regisztrált felhasználó a megadott adatait módosíthatja, kiegészítheti. 9.8 Az Ügyfél által a regisztráció során megadott minden információnak helyesnek és valósnak kell lennie. Az Ügyfél adatainak utólagos változása esetén az Ügyfél köteles az adatokat az Ügyfélfiókon keresztül indokolatlan késedelem nélkül frissíteni. A Megrendelő téves, pontatlan adatszolgáltatásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 9.9 A Szolgáltató bármikor jogosult az Ügyfélfiókot előzetes figyelmeztetés nélkül is letiltani, ha az Ügyfél jogszabályban vagy jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy erre egyéb súlyos oka van. Az Ügyfélszámla zárolása nem érinti az Ügyfélnek a Termék használatával kapcsolatban felmerülő kötelezettségeinek teljesítését.

10. A Szerződés megkötése

10.1 A Szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között a Szolgáltató honlapján e célból elhelyezett interaktív űrlapon vagy megrendelés formájában is létrejöhet, mindkettőre a jelen ÁSZF vonatkozik és a Szerződés előzetes hozzájárulása nélkül nem köthető meg. őket. 10.2 A Szerződés megkötését követően az Ügyfél számára hozzáférést kell biztosítani az Ügyfélfelülethez való hozzáférést és a Jelentések fogadását lehetővé tevő ügyfélfiókhoz (a továbbiakban: Ügyfélfiók), valamint ahhoz a Termék adminisztrációs felületéhez, amelyen keresztül az Ügyfél kezeli. Ügyfélfiókját (a továbbiakban „Ügyfélfelület”), amelyen keresztül jogosult a Szolgáltató Termékét a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel használni. weboldalon keresztül történő lezárás 10.3 Amennyiben a Szerződés a Szolgáltató honlapján található interaktív űrlapon keresztül jön létre, a Szerződés a jelen ÁSZF 11.1. pontja szerinti ár vagy egyéb ellenszolgáltatás Szolgáltató részére történő megfizetésével jön létre. zárás rendelés útján 10.4 Ha a Szerződés megrendelés formájában jön létre, a Szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a Szolgáltató az Ügyfél megrendelését írásban elfogadja - ebben a pillanatban a Szolgáltató jogosult az ár vagy egyéb ellenszolgáltatás Ügyfél részéről történő megfizetésére. . A Szolgáltató a Szerződés létrejöttét haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfélnek az Ügyfél által megadott e-mail címére küldött tájékoztató e-mailben. 10.5 Ha a Szerződést megrendeléssel kell megkötni, az Ügyfél köteles a Termék elérhetővé tételének kért időpontja előtt legkésőbb tíz (10) munkanappal írásban megrendelést kiadni és megküldeni a Szolgáltatónak. Később beérkezett megrendelést a Szolgáltató nem köteles átvenni. 10.6 Az Ügyfél megrendelésének mindig tartalmaznia kell a következő információkat: a. az Ügyfél azonosítása, beleértve alkalmazottainak és/vagy hallgatóinak számát, az Ügyfél kapcsolattartóját és email címét, b. a megrendelni kívánt termék verziójának specifikációja (Basic, Standard és Premium), c. a Termék elérhetőségének kért időpontja, és d. az adott megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk. 10.7 A Szolgáltató az aláírt vagy más módon igazolható megrendelést a kézhezvételtől számított öt (5) munkanapon belül megküldi az Ügyfélnek. A megrendelés visszaigazolásának tartalmaznia kell a Termék elérhetővé tételéért járó Díj számítását, valamint hivatkozást a jelen ÁSZF-re és azok megrendelésre vonatkozó kötelező hatályára. A szerződés a visszaigazolt megrendelés beérkezésének napján jön létre.

11. Fizetési feltételek

11.1 Az Ügyfél vállalja, hogy a Termék használatáért árat vagy egyéb ellenszolgáltatást fizet a Szolgáltatónak, melynek mértéke a választott felhasználói fiók típusától függ (a továbbiakban: „Díjazás”), kivéve, ha a Szolgáltató és az Ügyfél másként állapodnak meg. Az Ügyfél választhat Basic, Standard és Premium verziók között, amelyek részletes leírása a kínált funkciókat illetően a anonimer.com kereskedelmi vállalatok számára létrehozott oldalon található. A Díj összegét az Ügyfél a rendelés leadása előtt a Szolgáltató honlapján található interaktív űrlapon ellenőrizheti. 11.2 A Díjazás időszakonként, eltérő megállapodás hiányában rendszerint tizenkét (12) egymást követő naptári hónap a Szerződés megkötésétől számítva (a továbbiakban: Időszak), és összegére a vonatkozó aktuális árlista az irányadó az anonimer.com címen (a továbbiakban: „Árlista”), kivéve, ha a Szolgáltató és az Ügyfél másként állapodik meg. Az Ügyfél vállalja, hogy a Díjjal együtt a jogszabályban meghatározott mértékű áfát fizet. 11.3 A Díj első kifizetésére az Ügyfél Szerződéskötésének napján kerül sor, kivéve, ha az Ügyfél és a Szolgáltató másként állapodnak meg. A közvetlenül ezt követő Időszakra vonatkozóan a Díj kifizetését a Megrendelő szerződéskötési évének ugyanazon a napján előre kell kifizetni a Szolgáltató részére. 11.4 Az Ügyfél a Díj megfizetését az Ügyfél által a Szerződés megkötésekor választott módon - a Szerződés megkötésekor a Szolgáltató honlapján található interaktív űrlapon keresztül, akár bankkártyás fizetéssel, online fizetési kapun keresztül teljesíti. és/vagy banki átutalással; a Szerződés megkötésekor megrendelés formájában a megrendelésben megállapodott módon. Az Ügyfél vállalja, hogy a Díj esedékessége napján elegendő fedezettel rendelkezik ahhoz, hogy a Díj a Szerződésben választott fizetési móddal kifizesse, és a választott fizetési módot szükség esetén aktualizálja, hogy megakadályozza annak lejáratát. 11.5 Ha az Ügyfél a Díjfizetés esedékessége napján nem rendelkezik elegendő pénzeszközzel, a Szolgáltató „sikertelen fizetés” e-mail üzenetet küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, és megkísérli a Díj visszafizetését – legfeljebb öt (5) ) alkalommal – a megadott hitel- vagy betéti kártya használatával. 11.6 Abban az esetben, ha az Ügyfél a Díj vagy annak egy részének a Szolgáltató részére történő kifizetését több mint tizennégy (14) naptári napon túl késedelembe helyezi, a Szolgáltató előzetes értesítése mellett (e-mailben vagy a Szolgáltató honlapján és/vagy e lehetőség alkalmazása) korlátozza vagy ideiglenesen blokkolja az Ügyfél a Termék használatát, vagy törölje az Ügyfél Ügyfélfiókját. 11.7 Ha a Szerződés időtartama alatt a Termék felhasználóinak számában az Ügyfél oldalán, 1000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező Ügyfél esetén legalább száz (100) vagy több felhasználóval és a ha az Ügyfél legalább háromszáz (300) vagy több felhasználóval rendelkezik 1000-nél több felhasználóval, az Ügyfél legkésőbb három (3) alkalommal köteles kérni a Szolgáltatótól a Díj összegének az eltérő felhasználószámhoz igazítását. ) hónappal a szerződés éves évfordulójának lejárta előtt. 11.8. Az Ügyfél, aki Ügyfélszámlát hozott létre, és akit a választott fizetési móddal a vonatkozó Díjak megfizetésével terhelnek, felelős minden olyan tevékenységért, amely ezen az Ügyfélszámlán történik. Az Ügyfélfiók feletti ellenőrzés megőrzése és annak biztosítása érdekében, hogy a fiókhoz külső személyek ne férhessenek hozzá, az Ügyfélnek fenn kell tartania a Termék feletti ellenőrzést, amely lehetővé teszi a Termékhez való hozzáférést, és kerülnie kell az Ügyfélfiókhoz tartozó jelszó vagy fizetési mód adatainak nyilvánosságra hozatalát. bármely más személy.

12. A Szerződés időtartama

12.1 A Szerződés határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a Szolgáltató és az Ügyfél másként állapodnak meg. 12.2 Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést indoklás nélkül felmondani legkésőbb három (3) hónappal az Időszak lejárta előtt. A felmondási idő három (3) hónap, és az azt a hónapot követő hónap első napján kezdődik, amelyben a felmondást a másik félnek kézbesítették.

13. Próbaverzió

13.1 A Szolgáltató lehetővé teszi az Ügyfelek számára a rendelkezésre bocsátott Termék ingyenes, korlátozott ideig tartó próbaverziójának kipróbálását, amely kizárólag annak funkcióinak és felhasználói környezetének megismerését szolgálja, tekintettel arra, hogy a próbaverzió funkciói eltérhetnek a fizetős verziótól. a rendelkezésre bocsátott Termék, és idővel változhat (a továbbiakban: „Próbaverzió”). A próbaverziót az Ügyfél a regisztrációt követő tizennégy (14) napig korlátozott ideig használhatja (a továbbiakban: „Próbaidőszak”). 13.2 A Próbaverzióhoz való hozzáféréshez és annak használatára vonatkozó engedélyhez ingyenesen regisztrálnia kell a Szolgáltató webhelyén található utasításokat követve. A regisztrációs folyamat részeként az Ügyfél megadja a szükséges információkat (beleértve a kapcsolattartási e-mail címet is). Az Ügyfél a regisztráció befejezése előtt megerősíti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakat elfogadja. 13.3 A próbaverzió céljára történő regisztráció befejezését követően az Ügyfél számára próbaverziós felhasználói fiók jön létre (a továbbiakban: „Próbafiók”). A fizetős verzióban az Ügyfélfiókkal azonos vagy ahhoz hasonló felhasználói jogosultságok vannak társítva a próbafiókhoz, a próbaverzió aktuális funkciói által megengedett mértékben. 13.4 A Próbaidőszak lejárta után az Ügyfél erről a Szolgáltató honlapján és/vagy az alkalmazásban értesítést kap, és lehetőséget kap a Szerződés megkötésére a megfelelő négyzet bejelölésével értesíti a Szolgáltatót, aki felveszi a kapcsolatot az Ügyfél erre a célra. Ha az Ügyfél nem él ezzel a lehetőséggel, a Próbaidőszak lejárta után már nem férhet hozzá a Próbaverzióhoz.

14. Személyes adatok feldolgozása

14.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a Termék felhasználóinak személyes adatait a Magyyar Köztársaság Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően kezeli, és biztosítja az érintettek személyes adatainak a lehető legmagasabb szintű biztonságát. 14.2 A Termék biztosításával kapcsolatban a Szolgáltató kijelenti, hogy az anonimer.com weboldalon elérhető felhasználói felületek használatával összefüggésben a Szolgáltató az érintettek személyes adatait nem gyűjti, kivéve, ha az adatokat a Terméket használó érintett önkéntesen adja át a Szolgáltató részére. 14.3 Az anonimer.com weboldal közös használata során, nem a Termék elérhetővé tételével összefüggésben, a Szolgáltató az érintettek személyes adatait kizárólag marketing célból gyűjti a Termék adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint, amely egy részét képezi jelen ÁSZF, és amely részletesen szabályozza azokat a szabályokat, amelyek szerint az Üzemeltető az érintettek személyes adatait kezeli. 14.4 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési Kiegészítés (Szerződés a személyes adatok kezeléséről), amely tovább szabályozza a Szolgáltató mint adatfeldolgozó és az Ügyfél, mint ügyintéző általános adatvédelmi rendeletből (GDPR) eredő jogait és kötelezettségeit, ill. a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályai a személyes adatok Szolgáltató általi feldolgozása során az Ügyfél számára a Termék biztosítása során. 14.5 A Szolgáltató az adatokat és a távoli hozzáférést titkosítással biztosítja, és egyéb adatvédelmi eszközöket alkalmaz a hálózaton, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozza a hálózatba való illetéktelen behatolás és az Ügyfél adataival való visszaélés lehetőségét.

15. Szolgáltatói jogok védelme, felelősség

15.1 A Szolgáltató a Termékre és annak minden összetevőjére vonatkozó valamennyi jog, így különösen a szerzői jogi törvény szerinti tulajdoni jog tulajdonosa, kivéve a Szolgáltató weboldalán és/vagy az Ügyfélnek vagy az alkalmazáson keresztül elérhetővé tett Jelentések tartalmát. nevükben szerzői jogi alkotásként, különösen a Termék részét képező grafikákra, multimédiás tartalmakra, szoftveralkalmazások forráskódjára, valamint a Termék általános koncepciójára és ötletére, valamint feldolgozásának minden összetevőjére. A Termék bármely részének (különösen annak grafikai tervezése, multimédiás tartalma, forráskódja stb.) felhasználása csak a Szolgáltató kifejezett engedélyével lehetséges. 15.2 A Termék bármely részének a Szolgáltató hozzájárulása nélkül történő jogosulatlan használata esetén a Szolgáltató jogosult minden eszközt bevetni jogainak és jogos érdekeinek védelmében a szerzői jogokról és a kapcsolódó jogokról szóló 121/2000. egyes törvények módosításáról (Szerzői Jogi Törvény) módosított (a továbbiakban: szerzői jogi törvény), azaz különösen a szerzői jogba való beavatkozástól való tartózkodás és a beavatkozás megszüntetésének követelésének jogáról, a károk megtérítéséhez való jogról és az kifizetett, de nem esedékes összegek. A Szolgáltató a Terméken keresztül megvalósított ötletével szembeni jogosulatlan élősködés vagy a Szolgáltató érdekeit sértő egyéb jogosulatlan cselekmény esetén a Szolgáltató jogosult különösen a Ptk. szerinti valamennyi jogorvoslat igénybevételére, ideértve azt a követelményt is, hogy a jogsértő tartózkodjon a tisztességtelenségtől. versenyeznek, vagy a hibás állapotot megszüntetik, és adott esetben megfelelő kártérítést, kártalanítást és a kifizetett, de nem esedékes összegek visszatérítését követelhetik. 15.3 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott kereteken túl nem vállal felelősséget a Termék működőképességéért, illetve a Szolgáltató honlapján és/vagy alkalmazásában közzétett információk időszerűségéért, pontosságáért és tényszerűségéért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Termék funkcionalitását részben vagy egészben bármilyen mértékben korlátozza, vagy a Szolgáltató honlapján és/vagy alkalmazásában közzétett információk tartalmát bármikor, további értesítés nélkül megváltoztassa. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben a neki esetlegesen okozott károkért. A Termék biztosításának esetleges megszüntetése nem érinti a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti díjfizetési igényét, amelyre korábban jogosult volt. 15.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Terméknek az Ügyfél számára létrehozott részeinek tartalmáért, azaz különösen, de nem csak az Ügyfélprofilok és a Jelentések tartalmáért, sem pedig a termék valóságtartalmáért, időszerűségéért és pontosságáért. a közzétett adatokat. 15.5 A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bejelentő belső automatikus/gépi fordítási technológiát alkalmazhat a Bejelentésnek a Termékbe integrált szoftvermegoldáson keresztül történő benyújtásával kapcsolatban (a továbbiakban: „Gépi fordítás”). A Szolgáltató minden jogot, különösen a szerzői jogi törvény szerinti tulajdonjogot birtokol a gépi fordítási technológiára vonatkozóan, és nem vesz igénybe harmadik feleket annak biztosításához. A Jelentés tartalmának gépi fordítással történő fordításának pontosságáért, illetve a Gépi fordítás használatával összefüggésben felmerülő károkért a Szolgáltatót természeténél fogva nem terheli és nem is tehető felelőssé. 15.6 A Szolgáltató bármikor jogosult a Termék használatának jelen ÁSZF-nek való megfelelőségét ellenőrizni, és az Ügyféltől azonnali helyesbítést követelni, különösen a jelen ÁSZF-be ütköző információk módosítása vagy törlése formájában.

16. Elérhetőségek

16.1 Eltérő megállapodás hiányában a Termék biztosításával és a jelen ÁSZF-el kapcsolatos minden kommunikáció a fent felsorolt elérhetőségeken keresztül történik a Szolgáltató felé.

17. Záró rendelkezések

17.1 A Termék biztosítása során olyan körülmények adódhatnak, amelyek indokolttá teszik a jelen ÁSZF utólagos módosítását. Ennek érdekében a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a szükséges mértékben megváltoztatni. Az ÁSZF változásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni a Termék Ügyfélfelületén és/vagy az Ügyfél által megadott címre küldött e-mail üzenetben. Az Ügyfél jogosult megtagadni az ÁSZF bármilyen módosítását, amelyről az Ügyfél köteles az Ügyfélfelületen és/vagy e-mailben értesíteni a Szolgáltatót, legkésőbb a változás bejelentésétől számított öt (5) napon belül. Az ÁSZF átadásra került az Ügyfél részére. 17.2 Az ÁSZF módosításának megtagadása esetén az Ügyfél köteles a Termék használatát azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Szolgáltató törli az Ügyfél regisztrációját a Szolgáltató honlapján és/vagy az alkalmazásban. Jelen rendelkezés semmilyen módon nem érinti az ÁSZF-módosítás hatálybalépése előtt keletkezett jogokat és kötelezettségeket; így a Megrendelő a Termék használatának megszűnése miatt nem jogosult a Termék ellenértékének visszatérítésére vagy elengedésére. 17.3 A Szolgáltató és az Ügyfél Termékkel kapcsolatos és/vagy a Termék használatával kapcsolatban felmerülő, jelen ÁSZF hatálya alá nem tartozó jogaira és kötelezettségeire a Magyar Köztársaság joga, így különösen a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Jelen ÁSZF és a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződés ütközése esetén az egyedi szerződésben foglaltak az irányadók. 17.4 A Termék használatával, a Szerződés megkötésével és a jelen ÁSZF-el kapcsolatban felmerülő vitákat kizárólag a Magyar Köztársaság joga szerint (a kollíziós szabályok kivételével), a Magyar Köztársaság illetékes bíróságai előtt kell rendezni. a Szolgáltató székhelyének címére. 17.5 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan és kötelező erejű részét képezik a személyes adatok kezelésének szabályai, amelyek aktuális változatában az Általános Adatkezelési Szabályzat és a Termék adatvédelmi szabályzata alatt érhetők el. 17.6 Jelen ÁSZF 2023. július 17-től hatályos.